"Alkaliczne gotowanie przy zielonym stole" - moja pierwsza książka, napisana wespół-zespół z Beatą Sokołowską. Prosta, przydatna, przejrzysta i praktyczna – to książka o roślinnym, zdrowym gotowaniu, do którego wciąż Was zachęcam na tym blogu. Znajdziecie tam ponad 90 nowych receptur na smaczne posiłki, nie zakwaszające organizmu. [ więcej ]

© Przy Zielonym Stole 2018
Site by: Steps Media Team 2018 | Design: Bea Chiara .

Korzystając z tej strony, zgadzasz się na użycie cookies.

Regulamin sklepu

Cześć!

Nazywam się Edyta Skorupska i prowadzę działalność gospodarczą Przy zielonym stole – Edyta Skorupska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem Rodzinna 21/23, 53-029 Wrocław. Posługuję się numerem NIP PL 1230671767

W niniejszym regulaminie odnajdziesz zasady zakupu stworzonych przeze mnie produktów elektronicznych, takich jak kursy on-line, e-booki, konsultacje oraz poznasz warunki skorzystania z moich usług świadczonych na odległość.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@przyzielonymstole.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Strony,4. Pośrednik Płatności – Tpay.com

5. Regulamin –niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://przyzielonymstole.pl/polityka-prywatnosci/

6. Sprzedawca – Przy zielonym stole – Edyta Skorupska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem Rodzinna 21/23 53-029 Wrocław, posługująca się numerem NIP PL 1230671767

7. Strona – strona internetowa zarządzana przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem https://przyzielonymstole.pl/

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, takich jak kursy on-line, e-booki, konsultacje.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, zawierania umów ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony, realizacji tychże umów przez Sprzedawcę oraz prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy z tym związane.

3. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do korzystania z produktów elektronicznych lub usług kupionych poprzez Stronę nie jest konieczne, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
7) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. W sytuacji, w której korzystanie z dostępnych do zakupu poprzez Stronę produktów elektronicznych lub usług wymaga spełnienia dodatkowych, szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego, stosowna informacja w tym zakresie znajduje się w opisie produktu elektronicznego lub usługi dostępnych na Stronie.

6. Kupujący nie może zawrzeć umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony anonimowo ani pod pseudonimem. Zawarcie umowy wymaga podania określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup, konieczne jest podanie również adresu zamieszkania lub informacji o prowadzonej działalności gospodarczej (firma, adres siedziby, numer NIP).

7.Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

8.Wszystkie ceny produktów elektronicznych oraz usług podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zawarcia umowy (zakupu produktu elektronicznego lub usługi) ze Sprzedawcą. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ale zawierana za pośrednictwem Strony umowa ma już charakter odpłatny.

3. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu produktu elektronicznego, z którego korzystanie wymaga założenia konta w platformie kursowej (kurs on-line), to Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w tejże platformie oraz zapewnianiu Kupującemu możliwości dostępu do konta poprzez mechanizm logowania. Logowanie do konta odbywa się z wykorzystaniem danych dostępowych, które Sprzedawca udostępni Kupującemu po zakupie produktu elektronicznego. Usługa ta świadczona jest na rzecz Kupującego w ramach ceny zapłaconej za dany produkt elektroniczny.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony i platformy kursowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony i platformy kursowej. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu lub platformy kursowej.

6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony lub platformy kursowej, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@malgorzatamalec.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub platformy kursowej. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Zakupy (zawieranie umów)

1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi (zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Kupujący musi:
1) kliknąć w przycisk inicjujący proces zamówienia widoczny na stronie z opisem danego produktu elektronicznego lub usługi,
2) wypełnić formularz zamówienia,
3) kliknąć w przycisk finalizujący proces zamówienia,
4) dokonać zapłaty całej kwoty zamówienia (po kliknięciu w przycisk finalizujący proces zamówienia Kupujący zostanie przekierowany na stronę Pośrednika Płatności celem dokonania zapłaty).

2. Po dokonaniu zapłaty za zamówienie zgodnie z ust. 1 pkt 4 powyżej, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zamówienia zostanie również wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

§ 5

Realizacja zamówienia

1. Sposób i termin realizacji zamówienia zależy od przedmiotu zamówienia i każdorazowo wskazany jest na stronie z opisem danego produktu elektronicznego lub usługi. Podstawowe informacje w zakresie sposobu i terminu realizacji zamówienia znajdują się poniżej.

2. Jeżeli nic innego nie wynika z opisu danego produktu elektronicznego, produkty elektroniczne takie jak e-booki i nagrania webinarów dostarczane są Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy poprzez przesłanie na podany w formularzu zamówienia adres e-mail linka umożliwiającego uzyskanie dostępu lub pobranie produktu elektronicznego.

3. Jeżeli nic innego nie wynika z opisu danego kursu on-line, produkty elektroniczne w postaci kursów on-line dostarczane są Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy poprzez przesłanie na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do platformy kursowej. Kupujący może uzyskać dostęp do kursu on-line w dowolnie wybranym przez siebie momencie, z zastrzeżeniem możliwych przerw technicznych i konserwacyjnych, logując się do platformy kursowej.

4. Sprzedawca przyznaje Kupującemu dostęp do kursu on-line na czas nieokreślony, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do wyłączenia dostępu do kursu po przesłaniu Kupującemu, przynajmniej na miesiąc wcześniej, stosownej informacji o planowanym wyłączeniu dostępu do kursu. W takiej sytuacji, Kupujący będzie miał prawo bezpłatnie pobrać całą zawartość kursu na dysk lub do pamięci swojego komputera lub urządzenia.

5. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż kursów on-line. W takiej sytuacji, zawierając umowę ze Sprzedawcą, Kupujący nie uzyska od razu dostępu do kursu. Kurs zostanie udostępniony Kupującemu zgodnie z ust. 3 powyżej, w terminie wynikającym z treści zawartej na stronie przedsprzedażowej.

6. Jeżeli chodzi o sposób i termin realizacji zamówienia obejmującego usługę, np. konsultacje, szczegóły wykonania usługi znajdują się na stronie z opisem danej usługi.

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu lub terminu realizacji zamówień, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail kontakt@przyzielonymstole.pl

§ 6

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że teksty i zdjęcia dostępne na Stronie oraz produkty elektroniczne, które Kupujący może kupić za pośrednictwem Strony stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad, jak również wykonać usługę w sposób niewadliwy.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), jak również gdy wykona usługę w sposób wadliwy.

3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego lub usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (Edyta Skorupska , Rodzinna 21/23 53-029 Wrocław), jak również pocztą elektroniczną (kontakt@przyzielonymstole.pl).

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://przyzielonymstole.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji, które przysługują konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Pozostałe postanowienia

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów elektronicznych oraz usług na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

Archiwalne wersje regulaminu: